Тегі
Аты
Email

Қазақ тілінен тест

1.Күрделі зат есімді көрсетіңіз
2.Жинақтық сан есiм
3.Белгілі бір себептермен ойдың аяқталмай қалуына байланысты қойылатын тыныс белгісін көрсетіңіз
4. Айтылуында өзгешелік байқалатын қатарды анықтаңыз
5.Сөз ішіндегі кейінді ықпалды табыңыз
6.Қосымша қосылғанда кейінді ықпалдың әсерінен өзгеретін түбірді табыңыз
7.Айтылуында өзгешелік байқалатын қатарды анықтаңыз
8.Бірігу тәсілімен жасалған күрделі зат есімді табыңыз
9.Көптік жалғауы жалғанбайтын қатарды табыңыз
10.Тәуелденген зат есімдерге қосымшасы өзгеріп жалғанатын септікті көрсетіңіз
11.Кісі аттарындағы кейінді ықпалды табыңыз
12.Буынға қате бөлінген сөзді көрсетіңіз
13.Тасымалдауға келмейтін жауапты белгілеңіз
14.Қазіргі қазақ тілінің стиліне жатпайтынын көрсетіңіз
15.Ауыспалы мағынада қолданылып тұрған сөзді табыңыз
16.Жалпылауыш сөзге байланысты қате қойылған тыныс белгіні табыңыз
17.Шешендік сөз-риторика термині шыққан тілді табыңыз
18.Баяндауыш құрамында келетін ²жөн² сөзі қайсысына тән
19.Тыныс белгісі дұрыс қойылған жерді көрсетіңіз
20.Қай сөйлемде үтір дұрыс қойылған, табыңыз
21.Себеп бағыныңқы сабақтас сөйлемді көрсетіңіз
22.Тыныс белгісі дұрыс қойылған қаратпа сөзді табыңыз
23.Қимыл-сын бағыныңқының сұрақтарын көрсет
24.Талғаулы салаластың жалғаулықтарын көрсет
25.Құрмаластың түрін белгіле
1 out of 2

Ағылшын тілінен тест

1.Дұрыс жазылған сөз:

2.Сөздің дұрыс аудармасы: Қалпына келтіру

21.Идеал газдың қысымы қалай өзгереді , егер молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 3 есе артса, ал оның концентрациясы өзгермесе?

24.Газ  75 Дж жұмыс атқарып, 105 Дж жылу мөлшерін алады оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?
23.Абсолюттік температураны қандай формула бойынша анықтауға болады?
25.α-сәулеленудің құрамы қандай?

22.Тізбек бөлігіндегі электр тоғынын жұмысы келесі формула бойынша анықталады.

8.Предлогтың дұрыс варианты

I haven`t read this newspaper yet. I only looked … it.

9.Дұрыс жауабы:

Your shirt needs…

10.Артикльдің дұрыс нұсқасы:

This is beautiful painting.

11.Дұрыс предлог:

I haven’t seen my friend … a long time.

12.Тиісті артикль

… family were watching TV, sitting on  … sofa.

13.Қажетті есімдік:

Dіd you meet ... on your way home?

14.Етістіктің дұрыс нұсқасы

- Are you hungry?

- No, …

15.Етістіктің ыңғайлы вариант:

Іt was evenіng. My mother was readіng a book and І ... a letter.

16.Үйлесетін сұрау есімдігі
… road shall we take? There are two of them
17.Қажетті сөз

He gets very annoyed іf  he has to waіt for anythіng. He doesn't lіke waіtіng.

He's very ... .
18.Жауаптың дұрыс нұсқасы

It’s her birthday next week, but she ___ a party.

19.Дұрыс жауабы

The first director of the  “Kazakhfilm” studio was … .

20.Сөйлемді аяқтаңыз:

The Natіonal lіbrary іs sіtuated іn the ... .

21.Дұрыс жазылған сөз

22.Төмендегі сөздердің қатарынан сын есім
23.Сын есім мен үстеудің шырай түрі
Hotels are becomіng ... nowadays.
24.Дұрыс жауабы:

The author is … popular  than that one.

25. Зат есімнің тәуелденуі бар сөйлем
2 out of 2